Plan zamówień publicznych – co to takiego i z czym jest to związane?

W związku z koniecznością dostosowania przepisów prawa dotyczącego polskiego rynku zamówień publicznych do dwóch nowych dyrektyw unijnych, między innymi wprowadzony został obowiązek przygotowania planu zamówień publicznych.

Autor zdjęcia: ThoroughlyReviewed

Plan zamówień publicznych (o którym także tutaj: http://www.pressinfo.pl/shop/plan-zamowien-publicznych-2017.html) przygotowywać muszą:

  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i ich związki.

W myśl nowych przepisów, zamawiający, niezwłocznie po przyjęciu budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, zobowiązany jest do sporządzenia planu postępowania o udzielenie zamówień publicznych, które przewidywane są do przeprowadzenia w najbliższym roku finansowym. Ponadto, podmioty te zobowiązane są do zamieszczania informacji takich na swojej stronie internetowej.

Co musi się znaleźć w planie postępowań o udzielenie zamówień?

W planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych znaleźć się muszą szczegółowe informacje dotyczące:

  • przedmiotu zamówienia;
  • rodzaju zamówienia określonego według podziału na:
  • zamówienia na roboty budowlane,
  • zamówienia na dostawy
  • lub zamówienia na usługi;
  • przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
  • orientacyjnej wartości zamówienia;
  • przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym.

Jeśli chodzi o zamawiających, którzy nie podlegają pod zapisy artykułu 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, mogą zamieszczać na swojej stronie internetowej plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych, lecz nie jest na nich nałożony obligatoryjnie taki obowiązek.